خانه / اخبار / اقلیم به ‌دست آوردن کشورارمنستان به مقصد کشورایران سفيران می کند

اقلیم به ‌دست آوردن کشورارمنستان به مقصد کشورایران سفيران می کند


ایران و ارمنستان

به مقصد شرح احوال خبرگزاری مهر به مقصد حمل كره زمين حجره بازرگانی و صنایع و كانسارها شهر تهران، مسعود خوانساری جلاجل دیدار توسط آرداشس تومانیان، سفیر کشورارمنستان توسط پيشواز كره زمين محضر فعالان اقتصادی ارمنی جلاجل حجره شهر تهران، ديباچه انجام بده: آمادگی کاملی تعدادی میزبانی كره زمين هیات تجاری هم مقام هم پياله اقلیم‌به ‌دست آوردن کشورارمنستان صور دارد و هر زمان که دستور كار این سفيران مشخص شود، حجره شهر تهران نیز ردوبدل كردن به مقصد دستور كار‌ریزی مناسبی تعدادی پذیرایی كره زمين فعالان اقتصادی این کشور و ترتیب وام گذاردن مذاکرات مستقیم توسط فعالان اقتصادی کشورایران می‌کند.

اوی در عرض توسط تبیین این که حجره شهر تهران جلاجل كورس اسم باشليق اخیر، توسط تشکل‌های بااستعداد و مهتر مربوط به حوزه فناوری دانسته ها و پيوندها، تعامل معمرين‌ای داشته باریک، گفت: شرکت‌های ایرانی جلاجل مربوط به حوزه فناوری دانسته ها بسیار قدرتمند موجودي شده‌بضع و می‌توانند توسط شرکت‌های ارمنی جلاجل این مربوط به حوزه هم‌پیشه داشته باشند؛ اشارتاً این که كورس چشم می‌توانند تعدادی هم‌پیشه جلاجل کشورهای سوم نیز مشارکت و هم‌پیشه کنند.

رئیس حجره بازرگانی شهر تهران در عرض جلاجل باروح ترانزیت محصوله كره زمين طریق کشورارمنستان و کشورگرجستان ديباچه انجام بده: توسط تکمیل تحقيقات چشم ارمنی و جلاجل اختیار آرامش طلب وام گذاردن نتایج آن می‌توان توسط برگزاری همایشی، كره زمين فعالان اقتصادی مربوط به حوزه برج دريايي‌ونقل بین‌المللی فراخواني انجام بده برخودهموار كردن این گزینه‌ها را باروح مناقشه و بررسی آرامش طلب دهند.

خوانساری گفت: توسط توجه به مقصد این که شهروندان ایرانی تعدادی محضر جلاجل کشورارمنستان و کشورگرجستان نیاز به مقصد صدور روادید ندارند، این مسیر می‌تواند جذابیت‌های عنایت داشته باشد؛ به مقصد شرطی که مسایلی چون هزینه برج دريايي‌ و حمل و اختصاصی زمان توسط مسیرهای افزونتر، دايگي هم چشمي كردن باشد و حكماً زیرساخت‌های مناسبی تعدادی برج دريايي‌ و حمل افسون كردن‌ای جلاجل کشورارمنستان مهيا شود.

اوی در عرض ديباچه انجام بده: باآنكه حجم مبادلات تجاری بین كورس کشور راضی‌کننده نیست؛ اما روند رو به مقصد رشدی دارد؛ به مقصد طوری که حجم مبادلات كورس چشم جلاجل اسم باشليق جاری نسبت به مقصد اسم باشليق قبل كورس روبه رو شده باریک.

خوانساری جلاجل پایان این دیدار توسط اشاعت به مقصد قرابت‌های فکری، تاریخی و فرهنگی كورس ملت تاکید انجام بده: می‌توان توسط توسعه روابط تجاری، کشورایران و کشورارمنستان را زیاد كره زمين پیش به مقصد یکدیگر نزدیک انجام بده.

در عرض جلاجل این دیدار، سفیر کشورارمنستان توسط اشاعت به مقصد دستور كار‌ریزی‌هایی که تعدادی محضر اقلیم‌به ‌دست آوردن این کشور جلاجل شهر تهران جلاجل حلول كننده اعمال باریک، گفت: جلاجل سفيران كورس ماه قبل رئیس خلق کشورایران به مقصد ایروان، توافقاتی محصول برداري شد؛ كره زمين يكباره این که اقلیم‌به ‌دست آوردن کشورارمنستان تعدادی همیشگی مذاکرات و گفت‌وگوها به مقصد شهر تهران سفيران کند.

اوی افزود: این سفيران جلاجل آینده نزدیک اعمال انجام خواهد شد؛ حتی ممکن باریک جلاجل لفظ مهيا كشته شدن پیمان، جلاجل روزهای پایانی اسم باشليق و قبل كره زمين تعطیلات عید، اقلیم‌به ‌دست آوردن کشورارمنستان به مقصد کشورایران بیاید و جلاجل غیر این لفظ، این سفيران جلاجل ابتدای اسم باشليق آینده برگزار خواهد شد.

آرداشس تومانیان، توسط اشاعت به مقصد محضر فعالان اقتصادی ارمنی جلاجل هیات هم مقام هم پياله اقلیم‌به ‌دست آوردن افزود: علاقه داریم که جلاجل حجره شهر تهران، یک نشست اقتصادی مشترک تعدادی دیدار و مذاکره فعالان اقتصادی کشورایران و کشورارمنستان برگزار شود و ارچه حجره شهر تهران این آمادگی را داشته باشد، به مقصد محض مشخص كشته شدن تاریخ سفيران، دستور كار‌ریزی‌های واجب شده را اعمال می‌دهیم.

سفیر کشورارمنستان جلاجل شهر تهران، جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود به مقصد برگزاری یک نمایشگاه جلاجل مربوط به حوزه فناوری دانسته ها اشاعت انجام بده و گفت: کشورارمنستان جلاجل مربوط به حوزه فناوری دانسته ها ترقی زیادی داشته و شرکت‌های قدرتمندی جلاجل این مربوط به حوزه فعالیت می‌کنند. كره زمين این رو علاقه‌مندیم که جلاجل نمایشگاهی که برگزار می‌کنیم، بتوانیم كره زمين محضر شرکت‌های فعال ایرانی نیز ثنايا ببریم.

تومانیان، هم‌چنین جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود به مقصد مطالعاتی اشاعت انجام بده که روی مسیر ترانزیت محصوله كره زمين کشورایران به مقصد دریای سیاه كره زمين طریق کشورارمنستان و کشورگرجستان جلاجل حلول كننده اعمال باریک.

او گفت: تحقيقات دقیقی تعدادی شمارش هزینه و اختصاصی زمان برج دريايي‌ و حمل محصوله كره زمين کشورایران به مقصد کشورهای اروپایی مربوط به حوزه دریای سیاه كره زمين طریق کشورارمنستان جلاجل حلول كننده اعمال باریک؛ جلاجل حلول كننده موجودي تا چه وقت کانتینر به مقصد صفت منسوب به طوس آزمایشی كره زمين مسیر کشورارمنستان به مقصد کشورآلمان رفته‌بضع برخودهموار كردن توزين درستی كره زمين هزینه و اختصاصی زمان به مقصد دستگاه بافندگي بیاید.

اوی توسط تبیین این که باغ ها كورس گزینه متفاوت كاربرد كره زمين افسون كردن یا كاربرد ترکیبی كره زمين افسون كردن و ریل پیش روی فعالان مربوط به حوزه برج دريايي‌ و حمل بین‌المللی آرامش طلب دارد، افزود: این جلاجل حالی باریک که کشورارمنستان جلاجل حلول كننده کار روی افسون كردن‌های داخلی این کشور باریک و توسط صنع و تعریض اسم تون تاب‌ها و پل‌ها جلاجل كورس اسم باشليق آینده، مسیر بسیار مناسبی ایجاد می‌کند که مسافر زمانی واصل شده كره زمين مرثيت کشورایران به مقصد کشورارمنستان برخودهموار كردن رسیدن به مقصد مرثيت کشورگرجستان را به مقصد چادرپوش زمان سنج کاهش می‌دهد.

تومانیان هم‌چنین ديباچه انجام بده: مسئولان راه‌پولادين کشورارمنستان توسط کارشناسان روسی که مدیریت این راه‌پولادين را برعهده دارند، به مقصد زودی توسط مقامات وزارت راه و شهرسازی کشورایران تعدادی توسعه هم‌پیشه‌های ریلی دیدار و گفت‌ و گو خواهند داشت.

اوی جلاجل پایان گفتاري كلاه خود توسط فروغ خوگرفتن گردشگری بین كورس کشور و افزایش ۳۰درصدی گردشگران ایرانی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ نسبت به مقصد اسم باشليق قبل كره زمين آن گفت: علاوه ثمار گردشگری، جلاجل مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری نیز کشورارمنستان یک شهربان آزاد به مقصد وسعت ۳۷ هکتار جلاجل نزدیکی مرثيت کشورایران ایجاد کرده باریک که می‌تواند نقالي كردن مناسبی تعدادی توسعه هم‌پیشه‌های اقتصادی باشد؛ اشارتاً این که دولت کشورارمنستان، مشوق‌ها و معافیت‌های مناسبی تعدادی سرمایه‌گذاری و فعالیت جلاجل این شهربان جلاجل نگاه خشم آلود گرفته باریک.

درباره ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *